احمد ربیعی رودسری

وب سایت شخصی

ISMC چیست و چه ارتباطی با SRM دارد؟

 

مقدمه

 • مواد: هر کالایی که مستقیم یا غیرمستقیم در تولید یک محصول یا خدمات استفاده می شود
  • مواد اولیه: قطعات و اجزای تشکیل دهنده،
  • زنجیره تامین: مسیری که مصالح در میان سازمان‌های مختلف تامین کننده مواد اولیه، تا به پایان، جریان پیدا می‌کنند
  • مواد : هر گونه کالا که مستقیما و یا به طور غیر مستقیم در تولید یک محصول یا خدمات استفاده گردد.
  • مواد اولیه : قطعات، اجزا و مجموعه‌های تشکیل‌دهنده و تدارکات
  • زنجیره تامین: مسیری که مواد از میان سازمان‌های مختلف تامین‌کننده مواد اولیه تا انتها طی می‌کنند.

 

زنجیره تامین چیست؟

 • همهمراحلی که بطور مستقیم یا خیر مستقیم در تامین درخواست یک مشتری دخیل هستند.
 • شامل تولید کنندگان، تامین کنندگان، حمل و نقل، انبارها، خرده فروشان، و مشتریان.
 • در هر شرکت، زنجیره تامین شامل تمام توابعی است که در انجام درخواست مشتری (محصول، توسعه، بازاریابی، عملیات، توزیع، امور مالی، خدمات مشتری) دخیل هستند.
 • مشتری یک بخش ضروری اززنجیره تامین محسوب می‌گردد.
 • شامل حرکت محصول از تامین کنندگان تا تولید کنندگان به توزیع کنندگان و نیز شامل حرکت اطلاعات، منابع مالی و محصولات در هر دو جهت می‌باشد.
 • یک نمونه از مراحل زنجیره تامین: مشتریان، خرده فروشان، توزیع کنندگان، تولید کنندگان، تامین کنندگان.
 • تمام مراحل ممکن است در همه زنجیره‌های تامین موجود نباشد.

 

مدیریت زنجیره تامین —یک رودخانه!

 

اگر SC  به طور موثر مدیریت نگردد:

 

نسل جدید زنجیره تامین:

مدیریت زنجیره تامین در یک کارخانه:

 

معرفی:

 • مدیریت زنجیره تامینتنظیمات، هماهنگی و بهبودپی در پیمجموعه‌ایمربوط بهعملیات است.
 • بامدیریت زنجیره تامین،ایده رضایت یک زنجیرهکامل ازمشتریان به واقعیت بدل می‌گردد.

جریان در یک زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین

 • تعریف:
  مدیریت زنجیره تامین در درجه اول در رابطه با ادغام کارآمد از تامین کنندگان، کارخانه ها، انبارها و فروشگاه ها است، به طوری که کالا، در مقادیر مناسب، در زمان مناسب به مکان های درست تولید و توزیع گردد. بنابراین برای به حداقل رساندن هزینه سیستم در خدمات رضایت بخش مورد نیاز است.

 

 • توجه:
  – اینکه چه کسی درگیر است.

– هزینه و سطح خدمات.
– تمامی موارد بصورت ترکیبی است.

 

 • به تمامتوابع مدیریتمربوط بهجریان موادازتامین کنندگان مستقیماین شرکتبه مشتریانمستقیمآن اشاره دارد.
 • شاملخرید، ترافیک، کنترل تولید،کنترل موجودی، انبارداری وحمل و نقل.
  • دو نام جایگزین:
  – مدیریت مواد
  – مدیریت تدارکات

 

ارتباط متقابل کارکردی

 

مراحل تصمیم گیری زنجیره تامین
• استراتژی زنجیره تامین و یا طراحی
• برنامه ریزی زنجیره تامین
• عملیات زنجیره تامین

 

 

 • استراتژی زنجیره تامین و یا طراحی
 • تصمیم گیری در موردساختارزنجیره تامینو اینکه چه پروسه‌ای در هر مرحلهانجام خواهد شد.
 • استراتژی تصمیم گیری‌های زنجیره تامین
  – محل و ظرفیت امکانات
  – SC چگونه پیکربندی خواهد شد، چگونه منابع اختصاص داده خواهد شد و چه مراحلی انجام خواهد گردید.
  – در مکان های مختلف محصولات ساخته شود و یا ذخیره گردد
  – مودهای مختلف حمل و نقل
  – سیستم‌های اطلاعات
 • طراحیزنجیره تامینبایداهداف استراتژیک سازمان را پشتیبانی نماید.
  • در تصمیم گیری های طراحی زنجیره تامین باید با احتساب عدم قطعیت بازاربلند مدت باشد.
 • برنامه ریزی زنجیرهتامین
 • درتعریفمجموعه ای از سیاستحاکم بر عملیاتکوتاه مدت است.
  • بر اساس کانفیگ ِ تامین قبلی تعیین می‌گردد.
  • با پیش بینی تقاضا در سال آینده آغاز می‌گردد.
 • تصمیماتبرنامه ریزی:
 • کدامبازارعرضهخواهد کردو از کداممکان ها
 • ایجادبرنامه‌ای ساخت‌یافته ازموجودی
 • انعقاد قرارداد دست دوم، مکان هایپشتیبان گیری
 • سیاست هایموجودی
 • زمان بندیو اندازهبازار
 • تبلیغات

 

 • بایددرتصمیم گیری برنامه ریزیعدم اطمینان تقاضا، نرخ ارز،رقابت بر سرزمان در نظر گرفته شود.

 

 • عملیات زنجیره تامین
 • افق زمانی هفتگی یا روزانه
  • تصمیم گیری در مورد سفارشات مشتری
  • پیکربندی زنجیره تامین وسیاست عامل ثابت تعیین گردد.
  • هدف این است که اجرای سیاست های عامل به طور موثر امکان پذیر باشد.
  • اختصاص سفارشات براساس موجودی و تولید و برحه زمانی، ایجاد لیست های انتخابِ انبار، تخصیص برنامه حمل و نقل خاص، زمان‌بندی تحویل ، سفارشات مجدد
  • عدم اطمینان کمتر (افق زمانی کوتاه)

بهینه سازی پی‌در‌پی در مقابل بهینه سازی سراسری

 

بهینه سازی سراسری

 • زنجیرهتامینشبکه های پیچیده  نیمه هادیملی است:
  تولید:

تولید تراشه در شش مکان مختلف:

 • چهارمکاندر ایالات متحده، یکی در انگلستانو دیگری دراسرائیل
 • چیپ‌هابههفتمونتاژ مختلف مستقر در جنوب شرقی آسیا.

 

 • توزیع
 • محصول نهاییبهصدهاشکل مختلف به سراسر جهان حمل می‌گردد.
 • بیش از ۲۰۰۰۰ مسیر مختلف
 • ۱۲ خط هوایی درگیر هستند
 • نود و پنج درصد محصولاتدر۴۵ روز تحویل داده می‌شوند.

 

 • امکاناتمختلفدر زنجیره تامینغالبا  اهدافمختلفمتعارض دارند.
 • سیستمدینامیکیزنجیره تامینقدرت خرید را افزایش یا کاهش می‌دهد.
 • تغییرات سیستمدر طول زمانبا توجه بهنوساناتفصلی،تبلیغات،ارتقاء وتغییراتدراستراتژی‌هایقیمت گذاری
  رقیب.

SCOR فرآیند مدیریت را به پنج ناحیه تقسیم نموده است:

 

فرآیند مشاهده یک زنجیره تامین

 • از دیدچرخه: فرآیندهادر یکزنجیره تامینبه دوره‌های مختلفی تقسیم می‌شوند، هر یک رابط بین دوزنجیره عرضه پی‌در‌پی هستند.

 • از دید : Push/pull فرآیندها در یکزنجیره تامین بسته به اینکه در انتظار مشتری باشند یا به دنبال مشتری، به دو دسته تقسیم می‌شوند.

پردازش کلان زنجیره تامین در یک شرکت

 • فرآیندهای زنجیره تامین مورد بحث در دو دیدگاه فوق را می توان اینگونه دسته بندی نمود:
 1. مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 2. مدیریت زنجیره تامین داخلی (ISCM)
 3. مدیریت ارتباط با تامین کننده (SRM)
 • برای موفقیت و اثرگذار بودن زنجیره تامین ادغام سه مورد بالا حیاتی است.

 

Gatewayفروش مستقیم تولیدکنندگان:

 • چرا Gateway چندین مرکز تولید در ایالات متحده دارد؟ این استراتژی شامل مزیت‌ها و معایبی نسبت به Dell ، که تنها یک مرکز دارد، می‌باشد؟
 • چه عواملی را gateway نظر گرفت هنگامی کهتصمیم گرفتتاسیساتش را بسته نگه دارد؟
 • چراgateway هر موجودیکالایش را در فروشگاه هایخرده فروشی خود نمی‌فرستد؟
 • آیایک شرکتباسرمایه گذاری در موردفروشگاه های خرده فروشی هرموجودیکالای تمام شده را حمل می‌کند؟
 • آیامدل فروشمستقیم Dell بدون هیچ گونهفروشگاه های خرده فروشیهمیشه ارزانتر از یکزنجیره تامینبافروشگاه های خرده فروشی می‌شود؟

 

۷-Eleven

 • چه عواملی در تصمیم گیری درباره تاسیس یا تعطیلی و محل یک فروشگاه تاثیر دارد؟
 • چرا ۷-Eleven آماده سازی مواد غذایی تازه را خارج از محوطه انتخاب کرد؟
 • چرا ۷-Eleven ازتحویل مستقیم از فروشندگان منصرف شد؟
 • مراکز توزیع کجاواقع شده و چگونهبسیاری از فروشگاه هابه یکدیگر سرویس می‌دهند؟ فروشگاه‌ها چگونه به مراکز توزیع واگذار شده‌اند؟
  • چرا ۷-Eleven محموله های مواد غذایی تازه را توسط درجه حرارت ترکیب کرد؟

 

Toyota

 • تاسیساتباید در کجا قرار گیرند، هر کدام می‌بایست چهدرجه ای ازانعطاف پذیری و چه ظرفیتی داشته باشند؟
  • آیا تاسیسات قادر به تولید برای تمام بازارها هستند؟
  • چگونه بازارها باید به تاسیسات اختصاص داده شوند؟
  • چه نوع انعطاف پذیریی باید برای سیستم های توزیع ساخته شود؟
  • چگونه باید این سرمایه گذاری انعطاف پذیرارزش شود؟
  • چه اقداماتی ممکن است در طی طراحی محصول برای تسهیل این انعطاف پذیری گرفته شود؟

اهداف متناقض در زنجیره تامین
۱-  خرید
• الزامات حجم پایدار
• زمان تحویل انعطاف پذیر
• تغییرات کوچک در ترکیب
• مقادیر بزرگ
۲- ساخت
• تولید دراز مدت
• کیفیت بالا
• بهره وری بالا
• هزینه های پایین تولید
۳- انبارداری
• موجودی پایین
• هزینه حمل و نقل کاهش
• قابلیت تکمیل دوباره سریع
۴- مشتریان
• کوتاه کردن زمان برای سفارش
• بالا بودن در بورس
• تنوع محصولات
• قیمت پایین


 

 • در سال ۱۹۹۸،شرکت های آمریکایی$ ۸۹۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰درفعالیت های مربوط بهتامین) یا ۱۰.۶٪ از ناخالص داخلی
  محصولات (صرف کردند.
  – حمل و نقل ۵۸٪
  – پرسشنامه ۳۸٪
  – مدیریت ۴٪
  • خدمات لجستیک سومدر سال ۱۹۹۸ با رشد ۱۵ درصدی به حدود $ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ رسید.
 • تخمین زده می‌شود کهدر صنعتمواد غذاییمی توان $ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(۱۰٪ هزینه های عملیاتی) با استفاده ازموثراستراتژی هایتدارکات.صرفه‌جویی کرد.
  – به عنوان نمونه ۱۰۴ روز صرف انتقال یک جعبه غلات از کارخانه به سوپر مارکت می‌شود.
  – ۱۵ روز صرف جابجایی یک ماشین جدید معمولی از کارخانه به نمایندگی می‌شود

-تخمین زده می‌شود که Compaq computer در سال ۱۹۹۵ بخاطر اینکه لپ تاپ و کامپیوترهای رومیزی زمانی که مشتریان آماده خرید بودند محیا نبود $ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا یک میلیارد دلار را از دست داده است.

 • Boeing Aircraft ، یکی از تولید کنندگان پیشرو کالاهای سرمایه امریکا، مجبور شد اعلام writedowns  کند از ۲.۶ میلیارد دلار در اکتبر ۱۹۹۷. به چه دلیل؟ “کمبود مواد اولیه، داخلی و قطعات عرضه کننده کالا کمبود … “. (وال استریت
  مجله، ۱۹۹۷ اکتبر ۲۳)

 

زنجیره تامین: پتانسیل

 • شرکت پروکتراند گمبل تخمین می زند که در طول ۱۸ ماه گذشته ذخیره مشتریان خرده فروشی $ ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ از دستاوردهای تدارکات است.

“با توجه به این رویکرد P & G،  در نظر دارد شیوه های بی فایده در کل زنجیره تامین را از بین ببرد”.(مجله استراتژی کسب و کار، اکتبر / نوامبر ۱۹۹۷)

 • شرکت کامپیوتریدلبهتر عملکرده است و ارزش سهام آن در مدتهشت سال، ۱۹۸۸-۱۹۹۶، بیش از۳۰۰۰٪ رشد داشته است (اندرسون ولی،۱۹۹۹) با استفاده از:
  – مدل کسب و کار مستقیم
  – ساخت به منظور استراتژی.
 • در۱۰ سال، وال مارت خود را با تغییرسیستم تدارکاش دگرگون نمودو بالاترینفروشدر هر فوت مربع،گردش موجودیوسود عملیاتیهر خرده فروشرا از آن خود کرد.

 

چالش‌های زنجیره تامین

 • دستیابی بهبهینه سازیسراسری
  – اهداف متناقض
  – شبکه پیچیده ای از امکانات
  – تغییرات سیستم در طول زمان
 • عدم قطعیت مدیریت
  – تامین تطبیق و تقاضا
  – تقاضا تنها منبع نیست.

 

تاثیر مدیریت تامین بر درآمد خالص و خط پایین

 • افزایش فروش:
  سریع تر به بازار
  • بهبود کیفیت
  • انعطاف پذیری قیمت گذاری
  • نوآوری
 • کاهشمجموعهزینه ها:
  هزینه تحصیل
  • هزینه پردازش
  • هزینه های کیفیت
  • هزینه downtime
  • هزینه ریسک
  • چرخه هزینه زمان
  • هزینه های تبدیل
  • بدون ارزش افزوده هزینه
  • هزینه زنجیره تامین

 

تازه‌های Logistics

 • رقابت جهانی
  • چرخه کوتاه زندگی محصولات
  • کانال های توزیع جدید و کم هزینه
  • قدرت بیشتر برای مشتریان مطلع
  • استراتژی های اینترنت و E-کسب و کار

 

مفاهیم جدید
• استراتژی Push-Pull
• مستقیم به مصرف کننده
• اتحاد استراتژیک
• به تعویق افتادن ساخت
• قیمت گذاری پویا
• E-تدارکات

 

عملیات و مدیریت زنجیره تامین و شما

برخی از موقعیت های شغلی

 • تحلیلگر
  • مدیر کالا
  • مدیر خدمات مشتریان
  • مدیر بین المللی لجستیک
  • مدیر تولید
  • تحلیلگر منابع
  • حمل و نقل و برنامه ریز مواد
  • سیستم های مدیریت پشتیبانی (MIS)
  • مدیریت حمل و نقل
  • تحلیلگر فرآیند
  • زمانبند
  • نماینده خرید…

 

عملیات و فعالیت های زنجیره تامین

 • فرآیندانتخاب، طراحی، و بهبود
  • پیش بینیبرای تصمیم گیری
  • برنامه ریزی ظرفیت برای سطوح سرمایه گذاری و منابع
  • مدیریت موجودی برای مقدار و محل
  • برنامه ریزی و کنترل برای برنامه ریزی کار و تقاضای ملاقات
  • خرید،مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان

 

 

 

 

احمد ربیعی رودسری

منابع و مواخذ

۱۲۳seminarsonly.com

 

مطالب مرتبط

خبرنامه سایت

جهت ایجاد ارتباط با شما و ارسال آخرین اخبار وب سایت در این قسمت ثبت نام نمائید.
Designed by A.Rabiey.R©